Careers
  
 
 
คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย-หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • มีความขยัน,อดทน,ซื่อสัตย์,มีความรับผิดชอบสูง
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

 

 
 
 คุณสมบัติ
 • อายุ 22-35 ปี
 • ระดับการศึกษา ปวส ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี
 • มีความรู้ในด้านคลังสินค้า
 • เข้าใจระบบการทำงานของคลังสินค้า และการผลิตเครื่องประดับ
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ด้านสต็อกสินค้า
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมในกลุ่ม Microsoft Office
 • ความละเอียดรอบคอบ
 • การจัดลำดับความสำคัญของงาน
 • ช่างสังเกต
 • ความกระตือรือร้น

 คุณสมบัติ
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชีหรือการเงิน
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องหลักการทางบัญชี และกฎหมายภาษีเป็นอย่างดี
 • มีความรู้ด้านภาษีเป็นอย่างดี
 • ชำนาญการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • มีความละเอียด ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
 • มีภาวะผู้นำสูง สามารถบริหารจัดการคนได้ดี
 • มีประสบการณ์ปิดงบการเงินได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 
คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป
 • มีประสบการสายบังคับบัญชาอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการวางแผน และควบคุมสายการผลิต
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office ได้เป็นอย่างดี 
    *** มีความอดทนและมีความตั้งใจในการทำงาน มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ ระเอียด รอบคอบ ***


 
 
คุณสมบัติ
 • ชาย หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวส.ขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ความรู้ (Knowledge)
   วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ สินค้าสำเร็จรูป
   กระบวนการผลิต
   ระบบประกันคุณภาพของบริษัท ฯ
   มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง
   เครื่องมือวัดที่เกี่ยวข้อง
 • ทักษะ (Skill)
  การใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม
  การใช้เครื่องมือวัด
 • ความสามารถด้านการคิด/บุคลิกภาพ (Mental Abilities/Personalities)
  ความละเอียดรอบคอบ
  การจัดลำดับความสำคัญของงาน
  การสังเกต
  ความอดทน
  ความกระตือรือร้น
  ความซื่อตรง
 • ทันสมัย ใฝ่เรียนรู้ ติดตามข้อมูลข่าวสาร เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ และพัฒนา ความสามารถอยู่เสมอ
 • นำเสนอวิธีการแก้ปัญหา มากกว่านำปัญหามาให้ผู้บริหารแก้ไข

 


 

 • ถ่ายรูป ภาพนิ่ง เคลื่อนไหวได้
 • ตัดต่อวิดีโอ สำหรับงานในบริษัทได้ เช่น งานประชาสัมพันธ์ของบริษัท เป็นต้น
 • สามารถทำ slide presentation[รูป วิดีโอ] เกี่ยวกับงานของบริษัท
 • ออกแบบสื่อโฆษณาต่างๆ สำหรับทางออนไลน์ website และช่องทางการตลาดต่างๆ
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
  คุณสมบัติเพิ่มเติม
 • มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับงานที่ทำ
 • อดทน และสามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • รับฟรีแลนด์
 • หากมีประสบการ์ณจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน
 • สังกัดในทีม Marketing ของบริษัทในการดูแล Campaign ต่างๆรวมถึงจัดทำโปรโมชั่นและประสานงานกับ Platform Online ต่างๆเช่น Shopee,Lazada
 • คิด Content/Campaign เพิ่มยอดขายแก่สินค้าต่างๆในการทำการตลาด ไม่ว่าจะเทศกาลต่างๆหรือทำ Promotion ร่วมกับ Platform Online ต่างๆเพื่อทำให้เกิดยอดขาย
 • จัดทำ Campaign ทางการตลาดเพื่อลงใน Facebook ของตัวสินค้าเพื่อให้มีความเคลื่อนไหวอยู่เสมอ
คุณสมบัติผู้สมัคร 
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขาหากมีความสามารถ)
 • มีประสบการณ์ในการทำ MKT Online หรือประสานงานกับ Platform Online ต่างๆ
 • ชอบเรียนรู้และอัพเดตความรู้เกี่ยวกับ Online Marketing ตลอดเวลา
 • มีทักษะการสื่อสาร และการประสานงานที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (IE) ภาควิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดีอัธยาศัยดีสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีความขยันมุ่งมั่นพัฒนางานที่มอบหมาย
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office เช่น Excel , Word , Power Point ได้ดี
 • มีความเป็นผู้นำ ความรับผิดชอบสูง และบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี